Zespół szkolno-przedszkolny z halą sportową we Wrocławiu

Generalnym założeniem, było rozplanowanie programu funkcjonalno-użytkowego, tak aby stanowił on jak najprostszy podział na strefy użytkowania. Użytkownicy muszą mieć możliwość łatwej i przejrzystej komunikacji. Ponadto, obiekt powinien zapewniać zdrowe i wygodne warunki do nauki i pracy. Dodatkowo, bardzo ważnym aspektem, jest zapewnienie dobrej przestrzeni do relaksu i ogólnej rekreacji w towarzystwie zieleni. Bliskość natury korzystnie wpływa na ogólne funkcjonowanie człowieka. Obszar opracowania wynosi 3,6 ha. Dla danego terenu został opracowany plan miejscowy, według którego kształtowano projektowane założenie. Zdecydowano się na układ atrialny umożliwiając dobre nasłonecznienie i zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Wewnętrzne dziedzińce kompleksu dopełniają kompozycje przestrzenną oraz stanowią swoiste oazy zieleni urządzonej. Założono, że wewnętrzne patia posłużą dzieciom jako „ zielone klasy” i bezpieczne miejsce do zabaw podczas przerw. Patia nie tylko doświetlają korytarze i klasy, tworzą one także bezpieczna przestrzeń edukacji oraz zabaw na wolnym powietrzu. Kompleks edukacyjny został optymalnie zorientowany. Każda z jego części posiada bowiem odpowiednie nasłonecznienie, dogodny dojazd i lokalizacje. Od strony południowej, zlokalizowano wjazdy do strefy przedszkola, szkoły podstawowej oraz bloku sportowego. Odpowiednia ekspozycja elewacji zapewnia bardzo dobre nasłonecznienie wnętrz, a także m.in. przedszkolnego placu zabaw. Podobnie z przestrzenią rekreacji dla uczniów szkoły podstawowej. Po stronie wschodniej umieszczono blok sportowy z budynkiem hali i boiskiem wielofunkcyjnym. Dostęp do tego obszary umożliwia wjazd z ulicy Asfaltowej.. Dana przestrzeń będzie także dostępna dla okolicznych mieszkańców po godzinach zamknięcia szkoły. Wejścia na teren bloku sportowego zostały również przewidziane od strony parku. Na danej działce występuje spadek terenu o niewielkim nachyleniu. Na zagospodarowanym terenie zlokalizowano 104 miejsc postojowych dla samochodów, oraz parking dla ok 200 rowerów.

Zasadniczą role w odbiorze bryły budynku, a także organizacji odgrywa układ atrialny z 2 wewnętrznymi dziedzińcami. Forma obiektu jest prosta i bazuje na planie trzech wzajemnie przesuniętych między sobą prostokątów. Najwyższa część budynku szkoły występuje w wysokości 3 kondygnacji. Swoisty dynamizm bryły starano się uzyskać poprzez odpowiednie podziały okien, wysunięcia brył oraz różnicy w fakturze dobranych elewacji. Główne elementy budynków zostały podkreślone wyraźnymi akcentami w formie konstrukcji podwieszonych ram. Budynek pomimo okazałej bryły przez swą fasadę uwidacznia podziały wynikające z jego funkcji. Całość dopełnia odpowiednio dobrana mała architektura i zieleń urządzona . Kompleks edukacyjny został podzielony na 3 główne strefy użytkowania, tj. przedszkole, szkołę i blok sportowy. Każda z wymienionych przestrzeni posiada odpowiednie zaplecze w postaci ciągu administracji oraz zabudowy technicznej. Ponadto, jako element spajający obie placówki dydaktyczne zaprojektowano blok żywieniowy. Jak wcześniej wspomniano, układ zabudowy przyjął formę atrialna. Swoboda w dysponowaniu przestrzenią pozwoliła na zastosowanie dwutraktowego rzędu sal w każdym ze skrzydeł i zapewnienie im odpowiedniego nasłonecznienia, przy jednoczesnym doświetleniu wszystkich ciągów komunikacyjnych. Głównym założeniem było stworzenie łatwej i przejrzystej komunikacji obiektu. Każda z części posiada bowiem zwartą strukturę, dzięki czemu układ budynku w zrozumiały i przejrzysty sposób się przenika.

Dane

Lokalizacja: Wrocław
Powierzchnia: 10200 m2
Architekci: Rafał Socha, Piotr Krukierek
Zakres:
Projekt konkursowy
Projekt:
 2019